• اختلالات قلبی-عروقی در هموفیلی
   پروژه 1

  • بررسی کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی
   پروژه 2

  • ارزیابی داروهای جدید در درمان هموفیلی
   پروژه 3

  • مقایسه داروهای جدید در درمان هموفیلی
   پروژه 4

 •  

  (کارآزمایی بالینی در هموفیلی)

  پروژه جدید

خطا
 • Disk full (/tmp/#sql_be4_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM svr72_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM svr72_content AS a LEFT JOIN svr72_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN svr72_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN svr72_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN svr72_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN svr72_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM svr72_categories AS cat JOIN svr72_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN svr72_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-25 19:05:03') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-25 19:05:03') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 2 Disk full (/tmp/#sql_be4_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM svr72_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM svr72_content AS a LEFT JOIN svr72_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN svr72_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN svr72_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN svr72_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN svr72_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM svr72_categories AS cat JOIN svr72_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN svr72_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-25 19:05:03') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-25 19:05:03') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

وبسایت های پیشنهادی

اپلیکیشن ترومبوز

 

معرفی ژورنال

کتاب های پیشنهادی

 

تازه های ارتوپدی

 


 

چالش های جدید در تشخیص و درمان ترومبوز

 


 

گزارش های موردی

 


 

آموزش پرستاران

 

ساعات کاری


همه روزه غیر از ایام تعطیل

از 8 الی 15

 

دفتر مرکز

مجموعه بیمارستانی حضرت امام خمینی،

بیمارستان ولیعصر